آقای دکتر آئیژ عزمی

دکتر آئیژ عزمی گروه جغرافیا/دانشگاه رازی

آقای دکتر آئیژ عزمی

Dr. Aeizh Azmi

گروه جغرافیا/دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر آئیژ عزمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه جغرافیا و روابط انسانی