آقای دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی

دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز

آقای دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی

Dr. Saeedreza Akbarian

گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جغرافیا و روابط انسانی