آقای دکتر سیدجواد قریشی ابهری

دکتر سیدجواد قریشی ابهری معاون طرح و برنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

آقای دکتر سیدجواد قریشی ابهری

Dr. Seyedjavad Ghoreishi

معاون طرح و برنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدجواد قریشی ابهری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین همایش ملی کشاورزی شهری معاونت وزارت جهاد کشاورزی-پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران بهمن 1397