آقای دکتر علی صنایعی

دکتر علی صنایعی رئیس گروه پژوهشی ITM دانشگاه اصفهان

آقای دکتر علی صنایعی

Dr. Ali Sanayei

رئیس گروه پژوهشی ITM دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی صنایعی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کمیته علمی کنفرانس ملی مجازی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار شهرداری کاشمر، کاشمر آذر 1397