آقای پروفسور ایرج گودرزنیا

پروفسور ایرج گودرزنیا استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

آقای پروفسور ایرج گودرزنیا

Prof. Iraj Godarznia

استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور ایرج گودرزنیا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران انجمن فناوری های بومی ایران، تهران آبان 1397