آقای دکتر بهرام بختیاری

دکتر بهرام بختیاری استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر بهرام بختیاری

Dr. Bahram Bakhtiari

استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهرام بختیاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی
هیات تحریریهدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی