آقای مهندس علیرضا ناصری

مهندس علیرضا ناصری مربی، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

آقای مهندس علیرضا ناصری

Alireza Naseri

مربی، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس علیرضا ناصری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستار ادبیفصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران