آقای علیرضا علیزاده مجدی

علیرضا علیزاده مجدی مربی، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ،ایران

آقای علیرضا علیزاده مجدی

Alireza Alizade Majdi

مربی، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ،ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علیرضا علیزاده مجدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران