آقای دکتر جواد سقای سعیدی

دکتر جواد سقای سعیدی مدیر پژوهش دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

آقای دکتر جواد سقای سعیدی

Dr. javad Saghay saeidi

مدیر پژوهش دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جواد سقای سعیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دومین همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان دبیرخانه دائمی همایش - دانشگاه فنی و حرفه ای، تبریز-دانشگاه فنی و حرفه ای شماره یک کشوری اسفند 1397