آقای حمید آروین

حمید آروین دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

آقای حمید آروین

Hamid Arvin

دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حمید آروین در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبیر علمیفصلنامه فعالیت بدنی و هورمون‪ها