آقای محسن ثالثی

محسن ثالثی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران

آقای محسن ثالثی

Mohsen Salesi

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محسن ثالثی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه فعالیت بدنی و هورمون‪ها