آقای کاظم خاوازی

کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

آقای کاظم خاوازی

Kazem Khavazi

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای کاظم خاوازی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد اسفند 1397