آقای کاظم خاوازی

کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

آقای کاظم خاوازی

Kazem Khavazi

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای کاظم خاوازی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد اسفند 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرددو رقم لوبیا چیتی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
2 تاثیر کودهای زیستی فسفاته بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای (سینگل کراس 704 ) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
3 تاثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
4 تاثیر همیاری سویه های Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا در رشت (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری های جنس سودوموناس بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه کنجد تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 اثر باکتری های محرک رشد بر میزان عناصر فسفر، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم برگ و میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
3 اثر باکتری های محرک رشد بر میزان مواد جامد محلول و اسیدیته ، ویتامین C و سفتی بافت میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
4 اثر باکتریهای جنس سودوموناس بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم گیاه داروئی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
5 اثر تلقیح بذر با باکتری حل کننده فسفات (Pseudomonas fluorescens) و قارچ میکوریزائی (Glomus intraradices) بر تحمل ذرت به تنش کم آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
6 اثر تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus L.) در سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
7 اثر تلقیح بذر با سودوموناس (Pseodomonas fluorescens) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
8 اثر تلقیح بذر با کود بیولوژیک سودوموناس (Pseodomonas fluorescens) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کلزا (Brassica napus L) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
9 اثر کاربرد ریزوباکتریهای محرک رشد (PGPR) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذره دانه ای Sc704 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
10 اثر کاربرد کود زیستی بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژی پایه های مرکبات (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
11 اثر منابع مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد دانه گیاه شوید (Anethum graveolens L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
12 اثرباکتریهای جنس سودوموناس برویژگیهای جوانه زنی و رشدگیاهچه ارقام برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
13 اثرتلقیح نشا با کودهای بیولوژیک بربرخی ویژگیهای آویشن کرک آلود (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 اثرکودهای بیولوژیک بربرخی ویژگیهای آویشن کرک آلود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 اثرمحلول پاشی باکتریهای جنس سودوموناس برصفات کمی و اجزای عملکرد ارقام گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
16 ارزیابی بر هم کنش پرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد (PGPR) وکود نیتروژن بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ جو (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 ارزیابی بر هم کنش شوری و بیوپرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد PGPR بر سرعت ظهور برگ گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
18 ارزیابی توان تولید اکسین و سیانیدهیدروژن در برخی از جدایههای Flavobacterium (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
19 ارزیابی نوع گونه های قارچی، رقم و اثرات برهم کنش آنها بر میزان عملکرد گیاه آفتابگردان کشت شده در یک خاکشور (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
20 استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه به عنوان کود زیستی در جهت پایداری اکوسیستم های زراعی (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
21 استفاده از پتانسیل های بومی موجود در کشور برای تولید کودهای زیستی و آلی و تولید محصول سالم (چال شها و محدودیت ها) (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
22 استفاده از کرم های خاکی در تولید ورمی کمپوست (مسائل و مشکلات) (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
23 امکان سنجی افزایش میزان جذب عناصر غذایی پر مصرف در خاکهای شور با انتخاب بهینه مایه تلقیح میکروبی و رقم آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
24 برآورد پارامترهای مدل سیگموئیدی روند انباشت ماده خشک ذرت در پیش تیماربذر با باکتری های محرک رشد با استفاده از روش رگرسیونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
25 بررسی اثر سودوموناس های فلورسنت با فعالیت آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های فیزیولوژیکی کلزا در شرایط شور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
26 بررسی اثر کودهای آلی ورمی کمپوست و دامی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 بررسی اثر کودهای ازتوباکتر و ورمی کمپوست بر روی صفات بیوشیمیایی ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28 بررسی اثر کودهای بیولوژیک زیستی بر شاخص های کیفی گوجه فرنگی رقم ارگون در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
29 بررسی اثر کودهای بیولوژیک سودوموناس فلورسنس و ازتوباکتر بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 بررسی اثر همزمان کودهای بیولوژیک آلی و زیستی بر شاخص های کیفی گوجه فرنگی رقم ارگون در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
31 بررسی اثرات باقیمانده خاک فسفات با کرت های دائم در الگوی کشت کلزا - گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
32 بررسی اثرسویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت برخصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ Carthamus tinctorious L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی امکان استفاده از خاک فسفات به جای کود فسفاته در زراعت کلزا درمنطقه دزفول (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
34 بررسی امکان استفاده مستقیم ازخاک فسفات در زراعت چغندر قند (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
35 بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بربرخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی گیاه برنج رقم طارم (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
36 بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد برعملکرد و اجزاء عملکرد برنج (Oryza sativa L.) درسطوح مختلف کودنیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
37 بررسی تاثیر باکتریهای سودوموناس محرک رشد گیاه بر پالایش سرب از خاک توسط گیاهان کلزا و جو (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
38 بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه بر میزان عناصر غذایی برگ و میوه گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum) رقم ارگون (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
39 بررسی تاثیر سودوموناس های فلورسنت محرک رشد گیاه بر میزان جذب عناصر غذایی و رشد کلزا در شرایط شور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنزیم ACC deaminase بر جوانه زنی ورشد دو رقم کلزا در شرایط شور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
41 بررسی تاثیر میکروارگانیسم های اکسید کننده گوگردThiobacillus thioparus و حل کننده فسفات Bacillus megaterium برعملکردواجزای عملکرد جو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
42 بررسی تاثیرانواع مایه تلقیح حاوی باکتری محرک رشدگیاه و دی ازتوتروفها برعملکرد و اجزاء عملکرددو رقم جو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
43 بررسی تاثیرسطوح مختلف شوری به همراه باکتریهای محرک رشدازتوباکتر و آزوسپیریلوم برفعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت آنزیم کاتالاز آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و بیومارکر مالون دی آلدهید درگیاه جو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 بررسی تأثیر باکتری های آزوسپیریلوم و تیوباسیلوس بر عملکرد و محتوای روغن بذر کلزا Brassica napus L در شرایط تنش کمبود رطوبت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
45 بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد و اکسید کننده گوگرد بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا Brassica(napus L. در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
46 بررسی تأثیر تیمار بیو- اوسموپرایمینگ بذر بر شاخص های بنیه گیاهچه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
47 بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک (ازتوباکتر + سودوموناس + آزرسپیریلیوم) بر خصوصیات کمی کاهو Luctuca (sativa L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
48 بررسی تأثیر محرک رشد و کمپوست مصرف شده قارچ بر شاخص های رشدی گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum) رق ارگون در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
49 بررسی تراکم جمعیت و توانایی حلالیت فسفر گونه های فلورسنت کننده سودوموناس جدا سازی شده از ریزوسفر برنج در استان های شمالی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
50 بررسی ترشح فیتوسیدروفورها توسط گیاهان استراتژی II در شرایط کمبود آهن و روی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
51 بررسی تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی برعملکردوکیفیت شلغم علوفه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 بررسی تنوع و جمعیت سودوموناس های فلورسنت در برخی از خاکهای ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
53 بررسی توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن واکسین در برخی از جدایه های Azospirillum بومی خاک های ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
54 بررسی توان تولید ACC دآمیناز و HCN توسط جدایه های Azospirillum (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 بررسی توان تولید سیدروفور 32 جدایه سودوموناس فلورسنت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
56 بررسی توان تولید سیدروفور در تعدادی از سودوموناسهای فلورسنت بومی خاکهای ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
57 بررسی عکس العمل خصوصیات اگرومورفولوژیکی گندم نسبت به باکتریهای Pseudomonas fluorescens Thiobacillus thioparus (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
58 بررسی عکس العمل خصوصیات کمی و کیفی جو نسبت به کاربرد Thiobacillus thioparus و Bacillus megaterium تحت سطوح مختلف فسفر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
59 بررسی کارایی سویه های مختلف باکتری سودوموناس فلورسنت به عنوان یک کود زیستی بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ به صورت تلقیح روی بذر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
60 بررسی مصرف کودهای بیولوژیکی سودوموناسه محرک رشد در برنج گامی در راستای افزایش محصول و حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
61 بررسی میزان جذب عناصر غذایی ضروری گیاه آفتابگردان تحت تاثیر سویه های باکتری سودوموناس فلورسنس در شرایط شوری خاک (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
62 بررسی و پهنه بندی غلظت فلزات سنگین(روی، آهن، مس) در اراضی کشاورزی استان همدان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
63 بررسی یک دهه تغییرات توزیع کودهای اصلی و ریزمغذی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
64 به کارگیری عنصرروی رادیواکتیو65Zn دربررسی توانایی باکتریهای حل کننده ترکیبات روی کم محلول (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
65 پهنه بندی عنصر روی به منظور مدیریت بهینه کودی با استفاده از روش های زمین آماری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
66 پهنه بندی غلظت عناصر روی آ]ن و مس در رااضی کشاورزی به منظور مدیریت تغذیه ای خاک در سطحی وسیع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
67 پهنه بندی غلظت مس به وسیله خوشه بندی فازی با دو روش C-means و GK در اراضی کشاورزی در محیط GIS (مطالعه موردی استان همدان) (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
68 تاثیر باکتری های محرک رشد بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
69 تاثیر باکتریهای سودوموناس برجوانه زنی و رشدگیاهچه آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
70 تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر رشد و نمو سه پایه مرکبات (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
71 تاثیر بهره گیری از تکنیکهای بیوتکنولوژی جهت تولید محصول اقتصادی کلزا تحت تنش تراکم خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
72 تاثیر تلقیح قارچ های میکوریز آربسکولار و سودوموناس های محرک رشد گیاه بر روابط آبی دو رقم آفتابگردان در شرایط شور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
73 تاثیر جدایه های سودوموناس پوتیدا تولید کننده هورمون اکسین بر تحریک رشد و افزایش تارهای کشنده ریشه گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
74 تاثیر چند نوع مایه تلقیح میکروبی بر میزان جذب عناصر غذایی دو رقم آفتابگردان (مستر و یوروفلور) در شرایط شور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
75 تاثیر کودهای زیستی برعملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
76 تاثیر گوگرد بر برخی از ویژگیهای خاک در تناوب گندم ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
77 تاثیر مقادیر مختلف گوگرد بر قابلیت جذب عناصر غذایی یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
78 تاثیر نیتروژن و بیوپرایمینگ بذر با PGPR بر عملکرد علوفه خشک و کارایی مصرف کود در سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
79 تاثیرسویه های مختلف باکتریPseudomonas fluorescents برعملکردواجزای عملکرد دورقم برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
80 تاثیرکودهای زیستی بربرخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 تاثیرمدیریت تلفیقی کود برعملکرداجزای عملکرد و درصد روغن دانه کلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
82 تأثیر باکتری سودوموناس فلورسنت در کاهش اثرات شوری در برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
83 تأثیر ریزجانداران حل کننده فسفات بر خواص کمی و کیفی دو رقم جو تحت شرایط کمبود فسفر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
84 تأثیر سویه‌های Pseudomonas putida تولید کننده هورمون اکسین بر ریشه‌زایی گندم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
85 تأثیر کود زیستی میکروبی فسفاته حاوی روی بر صفات کمی و کیفی لوبیا سفید (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
86 تأثیر کودهای بیولوژیکی مایکوریزایی و باکتریایی به همراه پلیمر سوپر جاذب بر انتقال مجدد ماده خشک در عدس در شرایط آب و هوایی خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
87 تأثیر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
88 تعیین بهترین نوع مایه تلقیح باکتریایی و رقم آفتابگردان تحت تنش شوری خاک جهت دستیابی به حداکثر تولید (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
89 توانایی سودوموناسهای فلورسنت از نظر تولید سیانید هیدروژن و استفاده از ACC به عنوان منبع نیتروژن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
90 تولید آنزیم های لیتیک پروتئاز، لیپاز و آمیلاز توسط سودوموناس های فلورسنت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
91 تولید و عدم تولید آنزیم - ACC دآمیناز در تعدادی از سودوموناسهای فلورسنت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
92 جایگاه کودهای بیولوژیک فسفاتی و ضرورت توسعه انها درکشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
93 جداسازی و ارزیابی توان تولید اکسین برخی از سودوموناسهای بومی خاکهای ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
94 جداسازی و شناسایی گونه های فلورسنت کننده سودوموناس از ریزوسفر برنج در استان مازندران و توانایی تولید اکسین توسط آن باکتری ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
95 جداسازی، شناسایی و بررسی پتانسیل تولید سیانیدهیدروژن در برخی از سودوموناسهای فلورسنت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
96 چالش های تکنولوژی تولید کودهای زیستی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
97 غربال کردن ارقام مختلف گندم نان و دوروم از نظر کارایی روی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
98 کارآیی مصرف باکتریهای محرک رشد و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
99 کارائی باکتریهای محرک رشد برجوانه زنی و رشدگیاهچه آفتابگردان درشرایط تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
100 کاربرد مدل الیس و پاتیافیلهو در برآورد سرعت و دوره موثر پر شدن دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
101 کودهای زیستی در ایران: فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
102 مطالعه نقش سیدروفورهای باکتریایی در جذب آهن و روی با ردیابی ایزوتوپ های 59 Fe و 65 Zn (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
103 معرفی سودوموناسهای فلورسنت به عنوان باکتریهای حلکننده فسفاتهای معدنی نامحلول (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
104 مقایسه توان حل کنندگی فسفات معدنی نامحلول سودوموناسهای فلورسنت و باکتری جنس Flavobacterium (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
105 نقش اکسین و سیدروفورهای میکروبی بر افزایش شاخصهای رشد گیاه لوبیا (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
106 نقش باکتری حل کننده فسفات Bacillus coagulans برکمیت و کیفیت ارقام مختلف ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
107 نقش باکتری های محرک رشد در تعدیل اثر تنش شوری بر شاخصه های جوانه زنی و رشد گیاهچه برنج رقم خزر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
108 نقش باکتری های محرک رشد در مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه جو Hordeum vulgare L. (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
109 نقش باکتری های محرک رشد در مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی