آقای دکتر رضا چمن‌پیرا

دکتر رضا چمن‌پیرا رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

آقای دکتر رضا چمن‌پیرا

Dr. Reza Chamanpira

رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا چمن‌پیرا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد اسفند 1397