خانم راحله سموعی

راحله سموعی

خانم راحله سموعی

Rahele Samayee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم راحله سموعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیمجله مدیریت اطلاعات سلامت