آقای پرویز ایران نژاد

پرویز ایران نژاد دانشیار، دانشگاه تهران

آقای پرویز ایران نژاد

Parviz Iran Nejad

دانشیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پرویز ایران نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی