آقای دکتر سید مهدی امام جمعه

دکتر سید مهدی امام جمعه دانشیار، دانشگاه اصفهان

آقای دکتر سید مهدی امام جمعه

Dr. Seyed Mahdi Emam Jomeh

دانشیار، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید مهدی امام جمعه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی