آقای دکتر علی شیرخانی

دکتر علی شیرخانی دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

آقای دکتر علی شیرخانی

Dr. Ali Shirkhani

دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی شیرخانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه سپهر سیاست