آقای یاسر شریفی

یاسر شریفی

آقای یاسر شریفی

Yaser Sharifi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای یاسر شریفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییسپهر سیاست