آقای دکتر حجت اله منصوری

دکتر حجت اله منصوری

آقای دکتر حجت اله منصوری

Dr. Hojatolah Mansouri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حجت اله منصوری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب، اصفهان اسفند 1397