آقای دکتر مرتضی خاتمی

دکتر مرتضی خاتمی نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

آقای دکتر مرتضی خاتمی

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی خاتمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران بهمن 1397