آقای دکتر سعید داوودی

دکتر سعید داوودی عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران  عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران

آقای دکتر سعید داوودی

Dr. Saeed Davoodi

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید داوودی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران بهمن 1397