آقای دکتر سلمان خدادادی

دکتر سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

آقای دکتر سلمان خدادادی

Dr. Salman Khodadadi

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سلمان خدادادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران بهمن 1397