آقای دکتر عباس عصاری آرانی

دکتر عباس عصاری آرانی رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس  عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر عباس عصاری آرانی

Dr. Abbas Asari Arani

رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس عصاری آرانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران بهمن 1397