آقای دکتر محمد جهانگیری

دکتر محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران

آقای دکتر محمد جهانگیری

Dr. Mohammad Jahangiri

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد جهانگیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران بهمن 1397