آقای مهندس سعید عباسی کلانی

مهندس سعید عباسی کلانی مدیر نظام فنی و اجرائی و دبیرخانه شواری فنی سازمان برنامه و بودجه استان البرز

آقای مهندس سعید عباسی کلانی

Saeed Abbassi Kalani

مدیر نظام فنی و اجرائی و دبیرخانه شواری فنی سازمان برنامه و بودجه استان البرز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس سعید عباسی کلانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته راهبری ، دی 1348