آقای دکتر اصغر ناصری

دکتر اصغر ناصری معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه استان البرز

آقای دکتر اصغر ناصری

Dr. Asghar Naseri

معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه استان البرز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اصغر ناصری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز دانشگاه خوارزمی تهران - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز، کرج- دانشگاه خوارزمی اسفند 1397