آقای دکتر سید رضا سید مرتضایی

دکتر سید رضا سید مرتضایی استادیار، معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

آقای دکتر سید رضا سید مرتضایی

Dr. Seyedreza Seyedmortezaii

استادیار، معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید رضا سید مرتضایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی چهارمین همایش ملی میگوی ایران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر اسفند 1397