آقای دکتر علیرضا ابدالی مشهدی

دکتر علیرضا ابدالی مشهدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

آقای دکتر علیرضا ابدالی مشهدی

Dr. Alireza Abdalimashhadi

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا ابدالی مشهدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان بهمن 1397