آقای دکتر حسین ماهوش محمدی

دکتر حسین ماهوش محمدی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

آقای دکتر حسین ماهوش محمدی

Dr. Hosein Mahvash

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین ماهوش محمدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان، اصفهان-دانشگاه اصفهان فروردین 1398