آقای دکتر ابوالفضل قنبری

دکتر ابوالفضل قنبری دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی- دانشگاه تبریز

آقای دکتر ابوالفضل قنبری

Dr. Abolfazl Ghanbari

دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی- دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالفضل قنبری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنفرانس ملی توسعه صنعت گردشگری با محوریت تبریز 2018 دانشگاه تبریز - سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان، تبریز بهمن 1397