آقای دکتر محمدرضا تخشید

دکتر محمدرضا تخشید استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

آقای دکتر محمدرضا تخشید

Dr. Mohamadreza Takhshid

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا تخشید در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مطالعات حقوق عمومی