آقای دکتر محمدرضا مجیدی

دکتر محمدرضا مجیدی دانشیار دانشگاه تهران

آقای دکتر محمدرضا مجیدی

Dr. Mohammadreza Majidi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا مجیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی دانشگاه بیرجند، بیرجند-دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد اردیبهشت 1398