آقای دکتر احمد بخشی

دکتر احمد بخشی استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

آقای دکتر احمد بخشی

Dr. Ahmad Bakhshi

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد بخشی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی دانشگاه بیرجند، بیرجند-دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد اردیبهشت 1398