آقای دکتر سید سعید فاضل

دکتر سید سعید فاضل رئیس دانشکده مهندسی راه آهن

آقای دکتر سید سعید فاضل

Dr. Seyedsaeed Fazel

رئیس دانشکده مهندسی راه آهن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید سعید فاضل در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران خرداد 1398