آقای دکتر محمدعلی رضوانی

دکتر محمدعلی رضوانی معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر محمدعلی رضوانی

Dr. Mohammadali Rezvani

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدعلی رضوانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران خرداد 1398