آقای دکتر حجت ایزدخواستی

دکتر حجت ایزدخواستی استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر حجت ایزدخواستی

Dr. Hojat Izadkhasti

استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حجت ایزدخواستی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، تهران اسفند 1397