آقای دکتر بهروز موحدی

دکتر بهروز موحدی دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده علوم و فناوری های نوین

آقای دکتر بهروز موحدی

Dr. Behrouz Movahedi

دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده علوم و فناوری های نوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهروز موحدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران -دانشکده صنعتی اصفهان، اصفهان -اتاق بازرگانی اصفهان بهمن 1397