آقای دکتر علی جهانشاهی افشار

دکتر علی جهانشاهی افشار استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر علی جهانشاهی افشار

Dr. Ali Jahanshahi Afshar

استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی جهانشاهی افشار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیمجله ادبیات پایداری