آقای دکتر امیر حسین زمردیان

دکتر امیر حسین زمردیان

آقای دکتر امیر حسین زمردیان

Dr. Amir Hosein Zomorodian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیر حسین زمردیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازنشریه اجتماع و توسعه
مدیر مسئولنشریه اجتماع و توسعه