آقای سعید توتونچی ملکی

سعید توتونچی ملکی مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی

آقای سعید توتونچی ملکی

Saeid Totonchi maleki

مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سعید توتونچی ملکی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، تهران اسفند 1397