آقای ایت زایر

ایت زایر معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی

آقای ایت زایر

Ayat Zayer

معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای ایت زایر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اجرایی کنفرانس دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، تهران اسفند 1397