آقای دکتر سیدحسین سیدی

دکتر سیدحسین سیدی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد.

آقای دکتر سیدحسین سیدی

Dr. Seyed Hossein Seyedi

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدحسین سیدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه ادبیات تطبیقی