آقای دکتر محمدرضا نجاریان

دکتر محمدرضا نجاریان دانشیار ، دانشگاه یزد

آقای دکتر محمدرضا نجاریان

Dr. Mohamad Reza Najarian

دانشیار ، دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا نجاریان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه ادبیات تطبیقی