آقای دکتر سیدحسین حسینی

دکتر سیدحسین حسینی موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)

آقای دکتر سیدحسین حسینی

Dr. Seyedhosein Hosseini

موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدحسین حسینی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها انجمن علمی پویایی شناسی سیستم ها، تهران اردیبهشت 1398