آقای دکتر امید میربهاء

دکتر امید میربهاء ریاست موسسه اموزش عالی صالحان

آقای دکتر امید میربهاء

Dr. Omid Mirbaha

ریاست موسسه اموزش عالی صالحان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امید میربهاء در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی صالحان، قائمشهر اسفند 1397