آقای دکتر جواد طایی سمیرمی

دکتر جواد طایی سمیرمی

آقای دکتر جواد طایی سمیرمی

Dr. Javad Taiesamiromi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جواد طایی سمیرمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی دانشگاه جیرفت، جیرفت اسفند 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پهنه بندی زمان رسیدگی انگور یاقوتی ( Vitisvinifera cv. Yaghouti ) بر اساس شاخص نیاز حرارتی در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
2 اثر آللوپاتیک عصاره آبی اندام های هوایی و زمینی ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) بر جوانه زنی و فاکتور های رشد گیاهچه پیاز(Allium cepa L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 ارزیابی آلودگی خاک های آبیاری شده باپساب فاضلاب تصفیه شده شهری در منطقه زابل (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
4 انارشیطان گونه ای مناسب جهت تثبیت تپه های ماسه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
5 بررسی عکس العمل سزبانیا (Sesbania sesban) به پتانسیل های اسمزی مشابه حاصل از نمک کلرید سدیم و پلی اتیلن گلیکول در مراحل جوانه زنی و رشد گیاهچه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
6 پهنه بندی آگرواکولوژیک برنامه ای بنیادی برای توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 پهنه بندی اگرواکولوژیک گندم، جو، سیب زمینی و یونجه در دشت های بروجن و گندمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
8 تحلیل پراکنش زمانی تنش گرما در الگوهای مختلف کاشت سیب ز مینی در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
9 تحلیل مکانی الگوی دوره رشد برای کشت پاییزه سیب زمینی در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
10 تغییر اقلیم، کشاورزی و امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی