آقای دکتر وحید سبزیان پور

دکتر وحید سبزیان پور استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی

آقای دکتر وحید سبزیان پور

Dr. Vahid Sabzian pour

استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحید سبزیان پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه کارنامه ادب پارسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتاب عدالت انوشروان در ادب پارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی دوره: 1، شماره: 2
2 بررسی تطبیقی بارقه های مبارزه با استعمار در رمان سووشون سیمین دانشور و تپه بزرگ از سهیر قلماوی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 8، شماره: 15
3 بررسی تطبیقی نوستالژی سیاسی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 4، شماره: 8
4 بررسی محتوایی و سرچشمه های فکری فخرالدین علی صفی در لطایف لطوایف (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 16
5 بررسی مقایسه ای تغزل شریف رضی و غزل سعدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 20
6 بررسی وام واژه های فارسی امثال مولد در مجمع الامثال میدانی (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 10
7 پژوهشی در سرچشمه های امثال موند علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 12
8 تاثیر پندنامه های ایرانی در فرهنگ و ادب عربی و فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی دوره: 2، شماره: 4
9 تاثیر پندهای انوشروان و بزرگمهر در گلستان سعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 64
10 تأثیر فرهنگ وادب ایرانی در ادب عربی؛ مطالعه مورد پژوهانه (امثال مولد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 23
11 توضیحی درباره یک بیت از حافظ شادی برای مرگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی دوره: 1، شماره: 1
12 سیمای هویت ایرانی در آثار ادبی عصر اسلامی (نگاهی به مقوله هویت در دو کتاب دو قرن سکوت و خدمات متقابل ایران و اسلام ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 15، شماره: 30
13 عمر خیام، بدبینی باده خوار یا حکیمی فرزانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی دوره: 2، شماره: 3
14 مقایسه ساختار حکایتهای حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه با سرچشمه های آن حکایات (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 69
15 مقایسه عوامل حفظ حکومت و فروپاشی آن در ایران باستان و شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی دوره: 1، شماره: 1
16 نقبی به روشنایی: در جستجوی امثال ایرانی در نظم عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امثال مولد در میان اشعار و حکمتهای جاهلی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
2 بررسی بنمایه ای تصوف اسلامی در فرهنگ ایرانیان قبل از اسلام (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
3 تأثیر اشعار شاعران عرب بر مثنوی معنوی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
4 تأثیر پندهای ایرانی بر دو کتاب ادب الصغیر و الکبیر (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
5 تصویرسازی حماسی در شاهنامه فردوسی و دیوان متنبی مطالعه موردپژوهانه: تصویر خون در میدان نبرد (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
6 سرچشمه های عربی حکایات و سخنان حکیمانه بهارستان روضه سوم (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
7 سیمای پادشاهان در کتاب لطائف الطوائف (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
8 شاهنامه در میان جزر و مد آرای ادبای عربی و غربی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی