آقای دکتر محمد قاسم وحیدی اصل

دکتر محمد قاسم وحیدی اصل استاد دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر محمد قاسم وحیدی اصل

Dr. Mohammad Ghasem Vahidi Asl

استاد دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد قاسم وحیدی اصل در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پژوهشنامه بیمه