آقای دراگان ساویچ

دراگان ساویچ استاد، دانشگاه اگزتر، لندن

آقای دراگان ساویچ

Dragan Savic

استاد، دانشگاه اگزتر، لندن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.