آقای دکتر مارک جان البریخت

دکتر مارک جان البریخت دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow

آقای دکتر مارک جان البریخت

Dr. Mark John Elbrikht

دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مارک جان البریخت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه مطالعات ایرانی